Regulaminy

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA AQUA SPORT

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po zakupie pakietu zajęć szkoły pływania AQUA SPORT.

2. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu Pływalni „Oleska Laguna”i Szkoły Pływania AQUA SPORT. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenia, że zapoznali się i akceptują regulamin zajęć. Wyrażają zgodę na dokumentowanie postępów dziecka poprzez wykonanie wodnych zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie internetowej Szkoły. Rodzic oświadcza, że opiekunowie ćwiczący z dzieckiem podczas zajęć są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do zajęć w wodzie.
3. Karnet na naukę pływania obejmuje 10 zajęć.
4. Płatności należy dokonać u organizatorów zajęć przed rozpoczęciem każdego bloku 10 tematycznego.
5. Przystąpić do szkoły AQUA SPORT można w dowolnym czasie.
6. Grupę tworzą osoby o zbliżonym wieku i prezentujące podobny poziom umiejętności.
7. Liczba osób w grupie jest ograniczona.
8. Uczestnicy kursu maja pierwszeństwo do miejsca w kolejnym kursie.
9. Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej 24 godz.(telefonicznie, sms na nr 696415286 lub e-mailem kasia.aquasport@op.pl) przed zajęciami, po tym terminie nieobecność będzie nieusprawiedliwiona.
10. W czasie kursu (10 lekcji) 2 lekcje można odrobić, tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności. Odrabianie jest możliwe tylko po zapisaniu się telefonicznie na listę osób odrabiających, w przypadku każdej kolejnej nieobecności zajęcia przepadają. Zajęcia można odrobić do końca następnej edycji.
11. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika, trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia.
12.Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni.
13. Zapisy do szkoły odbywają się u organizatorów telefonicznie bądź mailowo (kasia.aquasport@op.pl).
14. Zajęcia prowadzone są na basenie „Oleska Laguna” w Oleśnie.
15. Pakietu zajęć tematycznych nie można odstępować; nie dopuszczalne jest wchodzenie z innym dzieckiem, niż wymienionym na zgłoszeniu.
16 Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Należy być przynajmniej 10 minut przed zajęciami.
17. Zabrania się, wchodzenia na hale basenowa w odzieży zewnętrznej i bez klapek.
18. Od opiekunów dzieci do lat 4, którzy biorą udział w zajęciach w wodzie razem z dziećmi nie wymaga się umiejętności pływania.
19. Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny stój kąpielowy (dzieci do lat 4- specjalne pieluszki do pływania),klapki,ręcznik. Strój kąpielowy musi również posiadać rodzic (opiekun) dziecka do lat 4, ponieważ uczestniczy z dzieckiem w zajęciach w wodzie.
21. Zrezygnować z zajęć nauki pływania można w dowolnym czasie jednak organizatorzy nie zwracają dokonanych wcześniej wpłat. „
22. Szkółka AQUA SPORT zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie (mniej niż 4 osoby).
23. Sposób płatności, gotówka lub przelewem na wskazane przez AQUA SPORT konto (numer konta: 4010501171 1000009075482589).
24. Wpłata należności za kurs jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją.
25. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązujący harmonogramem ustalonym przez organizatorów.
26. Uczestnik zajęć:
– spożywa posiłek minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć
– nie spóźnia się na lekcje
– utrzymuje po sobie porządek w szatni, toalecie oraz pod prysznicem
– przed zajęciami załatwia potrzeby fizjologiczne oraz myje się pod prysznicem
– nie krzyczy i nie biega na terenia pływalni
– bez zgody trenera/instruktora nie zanurza rak ani nóg, nie wchodzi i nie skacze do wody
– informuje o zamiarze wyjścia z wody i złym samopoczuciu.
– jest koleżeński wobec innych uczestników zajęć
– słucha poleceń instruktora/trenera podczas zajęć.

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH AQUA FITNESS

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez firmę AQUA SPORT jest:
• dokonanie wpłaty we wskazanym terminie co jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na kolejny miesiąc (ostatni tydzień każdego miesiąca, ewentualnie w pierwszym dniu zajęć aktualnego miesiąca (po uprzedniej deklaracji kontynuowania uczestnictwa).
• firma AQUA SPORT przewiduje karnety na zajęcia aqua fitnessu które należy wykorzystać w ciągu 5 tygodni.
• udział w zajęciach jednorazowych jest możliwy wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w danej grupie, po uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia.
• zgłoszenia można dokonać mailem – kasia.aquasport@op.pl lub telefonicznie: 696415286.
• przestrzeganie dni i godzin zajęć oraz przychodzenie przynajmniej 10 minut przed nimi (związane jest to z organizacją zajęć). Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy stosować się do jego poleceń,
• zapoznanie się z przeciwwskazaniami i wskazaniami do udziału w zajęciach. Informacje te znajdują się na stronie internetowej firmy www.kasia-aquasport.pl. Można również otrzymać je do wglądu od prowadzącego zajęcia,
• informowanie o przebytych chorobach lub trwających stanach zdrowotnych
• zapoznanie się i respektowanie regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia
• w przypadku osób po przebytych urazach, wypadkach, operacjach, kobiet w ciąży dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na udział w zajęciach,
• zajęcia aqua fitness trwają 45 minut.
• podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu, który jest jednocześnie jego akceptacją

Zabronione jest:
~ posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii w postaci kolczyków, zegarków, bransolet, pierścionków i innych tego rodzaju rzeczy.
~ przychodzenie na zajęcia po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych oraz innych środków powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za: ~nieszczęśliwe wypadki na obiekcie,
~ wynikłe z nie poinformowania o stanie zdrowia komplikacje,
~ zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
Firma zastrzega sobie .
~ prawo do odwołania zajęć w przypadku małej ilości osób (mniej niż 5) oraz z przyczyn technicznych obiektu, na którym odbywają się zajęcia. Gwarantujemy wówczas zwrot gotówki. Za zgodą uczestnika firma może potraktować w/w wpłatę jak opłatę za takie same zajęcia odbyte w innym terminie.
~ prawo likwidacji grup, w których zapisanych jest poniżej 5 osób.